پایان عملیات ساختمانی ( گزارش تصویری طرح توسعه ۴ )

به لطف الهی در زمستان ۹۴ عملیات ساختمانی طرح توسعه پایان یافت.

۲۰۱۵۱۰۰۷_۱۱۲۱۳۹

۲۰۱۵۱۱۱۰_۱۱۳۴۴۳

۲۰۱۶۰۱۰۲_۱۲۵۲۳۶

نظرات بسته شده است