شرکت تولیدی الیاف سیمرغ گناباد همچون سنوات قبل تولید خود را از امروز پنجم فروردین ماه نود هشت آغاز نمود.
امید است با تلاش بی نظیر پرسنل این واحد در سال “رونق تولید” شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در عرصه صنعت شهرستان گناباد باشیم.

2019/03/25

شروع تولید در سال رونق تولید

شرکت تولیدی الیاف سیمرغ گناباد همچون سنوات قبل تولید خود را از امروز پنجم فروردین ماه نود هشت آغاز نمود. امید است با تلاش بی نظیر […]