به لطف الهی در زمستان ۹۴ عملیات ساختمانی طرح توسعه پایان یافت.

۲۰۱۵۱۰۰۷_۱۱۲۱۳۹

۲۰۱۶۰۱۰۲_۱۲۵۲۳۶

۲۰۱۵۱۱۱۰_۱۱۳۴۴۳

 

 

 

 

 

 

2015/04/30

پایان عملیات ساختمانی ( گزارش تصویری طرح توسعه ۴ )

به لطف الهی در زمستان ۹۴ عملیات ساختمانی طرح توسعه پایان یافت.